Logo
Mijn account  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Top » Artikelen » Algemene Voorwaarden Mijn account  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Producten
Snelzoeken
 

Uitgebreid zoeken
Fabrikanten
Nieuw! meer
Anti-vibe PSU
Anti-vibe PSU
€ 4.95
Informatie
Contactinformatie
Verzendinformatie
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden
Links
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
Algemene verkoopvoorwaarden Casemodding

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Casemodding zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn reeds aangeboden bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Casemodding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Casemodding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Casemodding zijn vrijblijvend en Casemodding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.†Zie ook artikel 3.6.
2.2† Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Casemodding. Casemodding is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Casemodding dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten (zoals video en DVD) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3† Betaling kan geschieden per overschrijving, rembours, creditcard of acceptgiro. Voor uw eerste bestelling geldt een bestellimiet van maximaal honderdvijftien euro (Ä 115,-) bij betaling per acceptgiro en van vierhonderdvijftig euro (Ä 450,-) bij betaling per creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Casemodding.
3.4† Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Casemodding bent u een bedrag van tweeŽntwintig euro en negenenzestig eurocent (Ä 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Casemodding haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Casemodding om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Casemodding gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Casemodding.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Casemodding opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Casemodding verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
6.1† U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Casemodding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2† Casemodding garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1† U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Casemodding daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Casemodding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3† Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Casemodding te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1† Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Casemodding, dan wel tussen Casemodding en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Casemodding, is Casemodding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Casemodding.

Artikel 9. Overmacht
9.1† Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Casemodding in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Casemodding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2† Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Casemodding kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1† Indien u aan Casemodding schriftelijk opgave doet van een adres, is Casemodding gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Casemodding schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2† Wanneer door Casemodding gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Casemodding deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3† Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Casemodding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Casemodding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Casemodding is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Continue
Winkelwagen
meer
Uw winkelwagen is leeg!
Speciale aanbiedingen meer
IDE 90 cm geel
IDE 90 cm geel
€ 0.95
€ 2.38
Wij accepteren
Partner programma
Partner Log In
BannerClick
Popart
Casemodding
Petbed
Surfstore
Snowboardstore
Gamerswear